สนามกอล์ฟ

โรงแรม Angkor Paradise Hotel 4 ดาว

แผนการเดินทาง

วันที่ 1

 • เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเสียมราฐ
 • เล่นกอล์ฟที่ Angkor Golf Resort เล่นกอล์ฟ 18 หลุม

วันที่ 2

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เล่นกอล์ฟที่ Phokeethra Country Club เล่นกอล์ฟ 18 หลุม

วันที่ 3

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ท่องเที่ยวปราสาทนครวัด ปราสาทตาพรม ปราสาทนครธม
 • เดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

 • ห้องพัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน ที่โรงแรม 4* Angkor Paradise Hotel พร้อมอาหารเช้า
 • เล่นกอล์ฟ 2 รอบ รวม กรีนฟี, ตั๋วแค็ดดี้ และ รถกอล์ฟ 1 คันสำหรับนักกอล์ฟ 2 ท่าน (ไม่รวมค่าทิปแค็ดดี้)
 • รถแวนรับส่ง
 • อาหารเย็น 2 มื้อ
 • ค่าเข้าปราสาทนครวัด นครธม

สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

 • ตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน อาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าทิป ค่าทัวร์ท่องเที่ยว
 • ค่าออกรอบที่เพิ่มมาสำหรับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์ และ ค่าโรงแรมที่เพิ่มมาในวันหยุดนักขัตฤกษ์

11,500 บาท/นักกอล์ฟ 1 ท่าน

(พักเดี่ยว 13,500 บาท/ท่าน)

**ราคาสำหรับกลุ่มผู้เดินทางอย่างน้อย 4 ท่าน

ท่านสามารถติดต่อกอล์ฟเอเชี่ยน ประเทศไทย ผ่าน info(at)golfasian.co.th หากข้อผิดพลาดและไม่สามารถส่งแบบฟอร์มได้

ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ชื่อ *

นามสกุล *

ข้อมูลติดต่อของท่าน

อีเมล *

กรุณากรอกอีเมลของท่านอีกครั้ง *

เบอร์ติดต่อ *

ข้อมูลการท่องเที่ยว

วันเดินทางไป

วันเดินทางกลับ

ประเทศที่ท่านสนใจไปตีกอล์ฟ

แพ็กเกจที่ท่านสนใจ

ประเภทที่พัก

รายละเอียดเพิ่มเติม